Huurvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze zijn:

Inkomensnorm
Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het bruto maandinkomen (exclusief toeslagen, tantiemes en vakantiegeld) 2,5x de kale maandhuur dient te bedragen. Extra inkomen uit overwerk wordt alleen meegerekend indien dit een structureel onderdeel uitmaakt van het jaarinkomen.
Een eventueel tweede inkomen wordt hierbij voor de helft meegerekend.

Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, (persoonlijke-) leningen e.d.) worden op het inkomen in mindering gebracht.

Bent u in loondienst?
De arbeidsduur moet voor minimaal één jaar gegarandeerd zijn, met een intentie tot continuering. U dient een originele werkgeversverklaring aan te leveren alsmede 3 recente salarisstroken.

Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan mag u de netto jaarwinst vóór belastingen delen door 12 om tot het bruto maandinkomen te komen.

Daarnaast vragen wij u een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te leveren en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport (minimaal van de laatste twee jaarcijfers). Daarnaast dient u rekening te houden dat u een bankgarantie (of waarborgsom) ter hoogte van minimaal 3 maanden huur dient te overleggen.

Bent u gepensioneerd?
U mag 30% van het beschikbare maandelijkse inkomen bij het beschikbare maandelijkse inkomen optellen om tot het bruto maandinkomen te komen. Verder dient u de meest recente jaaropgave aan te leveren, die aantonen wat uw jaarlijkse bruto inkomsten zijn.

Extra inkomsten?
Indien u vermogen heeft dan mag u 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto maandinkomen. Indien u partneralimentatie ontvangt mag u dit optellen bij het bruto maandinkomen (kinder alimentatie wordt niet meegeteld). U dient hiertoe een recent bankafschrift aan te leveren.

Huurliberalisatiegrens
Woningen met een kale huurprijs tot € 720,42 (prijspeil januari 2019) betreffen sociale sector woningen. Voor deze woningen kunt u, afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen, in aanmerking komen voor huurtoeslag. Wij rekenen de te ontvangen huurtoeslag echter niet mee bij de toetsing van uw inkomen.

Voor meer informatie over het aanvragen en de hoogte van de huurtoeslag verwijzen wij u naar de belastingdienst (Belastingdienst Toeslagen)

Garantstellingen
In overleg met verhuurder kunnen mogelijkheden voor garantstelling voor nakoming- en betaling van de huursom besproken worden.

Aanvullende informatie
U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker.  Hiertoe dient u een verklaring van uw huidige verhuurder te overleggen of, indien u een eigen woning heeft, een hypotheek-/verhuurdersverklaring.

Verder vragen wij om een recente kopie van de bankrekening aan te leveren die correspondeert met het bankrekeningnummer waarop uw salaris of uitkering van de laatste maand is gestort. Hierop moet uw naam, het rekeningnummer en de storting van uw salaris/uitkering zichtbaar zijn.

Huurperiode

De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 24 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met één jaar. De opzegtermijn bedraagt twee kalendermaanden.

Administratiekosten

Uw verzoek tot inschrijving is kosteloos en wordt geheel vrijblijvend in behandeling genomen. Voor het opmaken van de (concept-)huurovereenkomst rekenen wij € 150 aan administratiekosten. Bij annulering van de concept huurovereenkomst door huurder worden de administratiekosten alsnog in rekening gebracht.

Waarborgsom
Bij aanvang van de huurovereenkomst dient u een waarborgsom te betalen. De waarborgsom bedraagt minimaal twee keer de maandhuur.

De waarborgsom wordt separaat in rekening gebracht en dient voorafgaande aan de eerste huurtermijn te zijn voldaan.

De waarborgsom ontvangt u aan het einde van de huurovereenkomst terug onder aftrek van de kosten van eventuele gebreken aan de woning.

Betalingen
De huurbetaling dient via een automatische incasso plaats te vinden.

Controle op onrechtmatige bewoning
Verhuurder heeft de mogelijkheid om controle uit te voeren middels een huisbezoek. Hier zal steekproefsgewijs gebruik van worden gemaakt.

Recht van weigeren
Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning.

Stichting Pebbles behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen of nadere toelichting de aanvraag voor een huurwoning af te wijzen.

Wij verhuren geen appartementen aan studenten en woningdelers die geen duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren.

Inschrijven
Het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website www.de-Elzenwonen.nl onder “inschrijven”.

De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
Aan de ondertekening van het inschrijfformulier dan wel het toezenden van het inschrijfformulier kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend.